دوشنبه, 02 بهمن 1396

عصر شنبه برنامه عمومي كتابخواني كانون كاشت در محل موزه هنرهاي معاصر برگزار شد.اين جلسه سومين برنامه از سري برنامه هاي بررسي كتاب "در ميانه ي امنيت و نا امني " نوشته ي ايوان كليما با ترجمه ي خانم فروغ پورياوري بود.

در جلسه ي آينده ي اين كانون آخرين بخش از كتاب مذكور مورد بررسي قرار خواهد گرفت