دوشنبه, 02 بهمن 1396

عصر روز یکشنبه جلسه ایی با حضور جمعی از فعالین مدنی و نمایندگان بخشی از تشکلهای غیر دولتی در محل دبیرخانه ی اهواز پایتخت کتاب ایران برگزار شد.

در این جلسه ابتدا برنامه های عملیاتی طرح اهواز پایتخت کتاب ایران به تفکیک در سه سطح کلان زیر ساختی ، سخت افزاری و نرم افزاری جدا سازی و ارایه گردیدند.همچنین برنامه های ده شهر برگزیده ی ایران مورد بررسی قرار گرفته و مواردی که از نظر حاضرین قابل اجرا در اهواز می باشند بررسی شد.سپس با همراهی حاضرین جنبه های مختلف کلیه ی برنامه ها بررسی و در خصوص راههای ممکن برای ارتقا و بهبود کیفیت برنامه ها گفتگو صورت پذیرفت و بر پیشنهادات تشکلها تمرکز گردید.

در پایان مقرر گردید تا تاریخ 93/12/15 طرحهای پیشنهادی و جدید تشکلها بصورت مکتوب به دبیرخانه ارسال تا در برنامه های اهواز لحاظ گردند.