دوشنبه, 02 بهمن 1396

به گزارش سايت مشرق يك شهروند لندني پس از بازسازي يك قايق فرسوده آن را به يك كتابفروشي سيار تبديل كرده است كه در مسير رودخانه ي تايمز در حال فعاليت مي باشد.

واقعا اهواز نمي تواند اولين كتاب فروشي شناور خاور ميانه را داشته باشد؟